Cổng chào khai trương bóng chrome vàng đồng, bạc và đen XV507