Cung cấp bong bóng bay sử dụng trong khai giảng XV157

5,000