50+ câu nói truyền cảm hứng giúp bạn thay đổi cuộc đời ngoạn mục

 

Những câu nói truyền cảm hứng sẽ giúp bạn thay đổi cách suy nghĩ, có thêm niềm tin vào cuộc sống, tạo động lực để bản thân phát triển hoàn thiện hơn. Cùng đọc và suy ngẫm 50+ câu nói truyền cảm hứng dưới đây, biết đâu sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời ngoạn mục!

1Câu nói truyền cảm hứng từ những người phụ nữ nổi tiếng thế giới

Cùng điểm qua một số câu nói truyền cảm hứng từ những người phụ nữ nổi tiếng thế giới dưới đây, chắc chắn bạn sẽ học hỏi được rất nhiều điều từ họ đấy!

1. Elegance is the only beauty that never fades (Audrey Hepburn)

Sự thanh lịch là vẻ đẹp không bao giờ tàn phai.

2. A woman is like a teabag – you never know how strong she is until she gets in hot water (Eleanor Roosevelt)

Một người phụ nữ giống như một túi trà – bạn không bao giờ biết cô ấy mạnh mẽ thế nào cho đến khi nhấn chìm cô ấy trong nước nóng.

Câu nói truyền cảm hứng từ những người phụ nữ nổi tiếng

3. You should never let your fears prevent you from doing what you know is right (Aung San Suu Kyi)

Đừng bao giờ để những nỗi sợ ngăn bạn làm điều mà bạn biết là đúng.

4. In politics, if you want anything said, ask a man. If you want anything done, ask a woman (Margaret Thatcher)

Trong chính trị, nếu bạn muốn bất cứ thứ gì được nói ra, hãy yêu cầu một người đàn ông. Nếu bạn muốn bất cứ thứ gì được hoàn thành, hãy yêu cầu một người phụ nữ.

5. Whether women are better than men I cannot say – but I can say they are certainly no worse (Golda Meir)

Việc phụ nữ tốt hơn nhiều so với đàn ông thì tôi không thể kết luận nhưng tôi có thể nói một cách chắc chắn là họ không hề tệ.

Câu nói truyền cảm hứng từ những người phụ nữ nổi tiếng

6. Rock bottom became the solid foundation on which I rebuild my life (J.k. Rowling)

Đá ở phía dưới đã trở thành nền tảng vững chắc để tôi xây dựng lại cuộc đời.

7. There are no good girls gone wrong – just bad girls found out (Mae West)

Chả có cô gái tốt nào đi sai đường cả – chỉ có những cô gái xấu mới nhận ra điều đó.

8. Elegance is when the inside is as beautiful as outside (Coco Chanel)

Sang trọng là khi bên trong đẹp như bên ngoài.

9. One is not born a woman, one becomes one (Simone De Beauvoir)

Một người không được sinh ra để làm phụ nữ mà để trở thành phụ nữ.

10. Always be a first-rate version of yourself, instead of a second-rate verersion of somebody else (Judy Garland)

Luôn luôn là phiên bản hạng nhất của bản thân, thay vì là phiên bản thứ hai của người khác.

Câu nói truyền cảm hứng từ những người phụ nữ nổi tiếng

11. Humor is one of the best ingridients of survival (Aung San Suu Kyi)

Hài hước là một trong những thành phần quan trọng nhất của cuộc sống.

12. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the waters to create many ripples (Mother Teresa)

Một mình tôi chẳng thể nào thay đổi thế giới. Nhưng tôi có thể ném một viên đá xuống nước để tạo ra nhiều gợn sóng.

13. Success is only meaningful and enjoyable if it feels like your own (Michelle Obama)

Thành công không phải là cuộc sống của bạn như thế nào so với người khác mà là nó có ý nghĩa như thế nào với bạn.

14. Beauty is about being comfortable in your own skin. It’s about knowing and accepting who you are (Ellen Degeneres)

Đẹp là thoải mái với những gì thuộc về bạn. Đẹp là biết và chấp nhận con người của chính bạn.

Câu nói truyền cảm hứng từ những người phụ nữ nổi tiếng

15. Think like a queen. A queen is not afraid to fail. Failure is another steppingstone to greatness (Oprah Winfrey)

Hãy nghĩ như một nữ hoàng. Nữ hoàng không sợ thất bại. Thất bại là một bước đệm để đi đến sự vĩ đại.

16. The best way to succeed in this life is to act on the advice we give to others (Mother Teresa)

Cách tốt nhất mà ta có thể thành công trong cuộc đời này là hãy hành động như những gì ta khuyên nhủ người khác.

2Một số câu nói truyền cảm hứng từ những người thành công

Một số câu nói truyền cảm hứng từ những người thành công đã truyền động lực sống và thay đổi cách suy nghĩ của rất nhiều người.

1. Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else (Les Brown)

Hãy chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Nên biết rằng chính bạn chứ không ai khác sẽ là người đưa bạn tới nơi bạn muốn.

2. Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful (Joshua J. Marine)

Thách thức là điều làm cho cuộc sống trở nên thú vị và vượt qua thử thách chính là những gì tạo nên ý nghĩa cuộc sống.

Câu nói truyền cảm hứng từ những người thành công

3. Happiness cannot be traveled to, owned, earned, or worn. It is the spiritual experience of living every minute with love, grace and gratitude (Denis Waitley)

Hạnh phúc là thứ không thể đến được, sở hữu được, kiếm được hay mặc vào được. Nó là trải nghiệm tinh thần của mỗi phút giây ta sống với tình yêu, vinh dự và lòng biết ơn.

4. In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure (Bill Cosby)

Để thành công, khao khát thành công của bạn phải lớn hơn nỗi sợ thất bại.

5. Don’t be afraid to stand for what you believe in, even if that means standing alone (Andy Biersack)

Đừng sợ đấu tranh cho những điều bạn tin tưởng, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc bạn chỉ có một mình.

6. The best revenge is massive success (Frank Sinatra)

Sự trả thù tốt nhất là một thành công vĩ đại.

Câu nói truyền cảm hứng từ những người thành công

7. I am thankful for all of those who said no to me. Its because of them I’m doing it myself (Albert Einstein)

Tôi biết ơn những người đã nói không với tôi. Bởi nhờ họ, tôi đã tự mình làm điều đó.

8. The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle (Steve Jobs)

Cách duy nhất để làm tốt một việc là hãy yêu công việc bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy cứ tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại.

9. Don’t worry about failures, worry about the chances you miss when you don’t even try (Jack Canfield)

Đừng lo lắng về thất bại, hãy lo về những cơ hội bạn bỏ lỡ khi bạn không hề cố gắng.

10. Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs (Farrah Gray)

Hãy xây lên giấc mơ của riêng bạn, nếu không người khác sẽ thuê bạn xây dựng giấc mơ của họ đó.

Câu nói truyền cảm hứng từ những người thành công

11. The only thing that stands between you and your dream is the will to try and the belief that it is actually possible (Joel Brown)

Thứ duy nhất chen vào giữa bạn và ước mơ của bạn là ý chí cố gắng và niềm tin có thể thực hiện được.

12. Nobody ever wrote down a plan to be broke, fat, lazy, or stupid. Those things are what happen when you don’t have a plan (Larry Winget)

Không một ai viết ra một kế hoạch khiến bản thân trở nên trắng tay, mập ú, lười biếng hay ngu ngốc. Đó chỉ là những gì xảy đến khi bạn không có một kế hoạch cho mình.

13. Though no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending (Carl Bard)

Dù rằng không ai có thể quay lại và tạo dựng một khởi đầu mới, nhưng bất cứ ai cũng có thể bắt đầu từ bây giờ và có một kết thúc mới.

Câu nói truyền cảm hứng từ những người thành công

14. Your time is limited, so do not waste it living someone else’s life (Steve Jobs)

Quỹ thời gian hữu hạn, vì vậy đừng lãng phí vào việc sống cuộc đời của người khác.

15. The best way to predict the future is to create it (Abrahalm Lincoln)

Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự tạo ra nó.

16. Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less (Marie Curie)

Không có gì trong cuộc sống là đáng sợ, nó vốn chỉ để bạn hiểu nó. Bây giờ đã đến lúc để hiểu nhiều hơn, để chúng ta có thể sợ hãi ít hơn.

17. Don’t stop when you are tired. Stop when you are done (Marilyn Monroe)

Đừng ngừng cố gắng khi bạn mệt. Hãy dừng lại khi bạn đã hoàn thành.

Câu nói truyền cảm hứng từ những người thành công

18. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever (Mahatma Gandhi)

Hãy sống như thể ngày mai bạn sẽ chết. Hãy học như thể bạn sẽ được sống mãi mãi.

19. Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration (Thomas Edison)

Trở thành thiên tài chỉ có một phần trăm là bằng cảm hứng, còn chín mươi chín phần trăm còn lại chính là mồ hôi và công sức.

20. Where there is a will, there is a way (Pauline Kael)

Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.

21. Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly (Robert F. Kennedy)

Chỉ những người chịu được những thất bại lớn mới có thể đạt được những thành công lớn.

câu nói truyền cảm hứng

22. Study while others are sleeping, work while others are loafing, prepare while others are playing and dream while others are wishing (William Arthur Ward)

Hãy học khi người khác vẫn còn đang ngủ, hãy làm việc khi người khác hãy còn lười biếng, hãy chuẩn bị mọi thứ khi người khác còn đang chơi bời và có hoài bão riêng của mình khi người khác chỉ đang ao ước.

23. Life is not fair, get used to it (Bill Gates)

Cuộc sống này vốn dĩ không công bằng, nên hãy làm quen dần với điều đó.

24. Keep your face always toward the sunshine and shadows will fall behind you (Walt Whitman)

Hãy luôn hướng về ánh mặt trời và bóng tối sẽ mãi ở lại sau lưng bạn.

25. Change your thoughts and you change your world (Norman Vincent Peale)

Thay đổi suy nghĩ của bạn và bạn sẽ thay đổi cả thế giới.

Câu nói truyền cảm hứng từ những người thành công

26. Success isn’t final, failure isn’t fatal, it’s the courage to continue that counts (Winston Churchill)

Thành công không phải là kết quả cuối cùng, thất bại cũng không phải đường cùng, bạn can đảm đi tiếp mới là điều quan trọng nhất.

27. Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else (Les Brown)

Phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bạn. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác.

28. I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying (Michael Jordan)

Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.

29. Nothing is too small to know and nothing too big to attempt (William Van Horne)

Không có gì là quá nhỏ để biết và không có gì là quá lớn để thử.

Câu nói truyền cảm hứng từ những người thành công

30. Nothing is so fatiguing as the eternal hanging on of an uncompleted task (William James)

Không gì mệt mỏi hơn cứ mãi lơ lửng với một công việc chưa hoàn thành.

31. Never leave that till tomorrow which you can do today (Lord Chesterfield)

Đừng để đến ngày mai những việc mà bạn có thể làm hôm nay.

32. Let’s round of his life every job as if it were the last work (Marc Aurele)

Hãy làm tròn mỗi công việc của đời mình như thể đó là công việc cuối cùng.

33. If you do not run into an obstacle any more, that you have that the deviate (Ghenin)

Nếu không vấp phải một trở ngại nào nữa, tức là bạn đã đi chệch đường rồi đó.

Câu nói truyền cảm hứng từ những người thành công

34. Every adversity, every failure, every heartache carries with it the seed of an equal or greater benefit (Napoleon Hill)

Mỗi nghịch cảnh, mỗi thất bại và mỗi nỗi đau buồn đều chứa đựng một mầm lợi ích tương đương.

35. No path is too long for any man to walk leisurely, not rushed. Not a benefit too far away for those who patiently work (La Bruyere)

Không có con đường nào dài quá đối với kẻ bước đi thong thả, không vội vàng. Không có cái lợi nào xa xôi quá đối với những kẻ kiên nhẫn làm việc.

Trên đây là hơn 50 câu chia sẻ về câu nói truyền cảm hứng giúp bạn thay đổi cuộc đời ngoạn mục. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn tìm thấy được cảm hứng cho cuộc sống và thành công, đạt được mục tiêu mình đề ra nhé!