Thuê dịch vụ biểu diễn ảo thuật trong sự kiện XV120