Ảo thuật và chú hề tạo hình bong bóng tại Xinh Event XV121