Cổng chào trang trí thôi nôi, sinh nhật cho bé XV025